Menu Zamknij

Realizacja inwestycji przemysłowych

Wykonujemy kompletne projekty instalacji technologicznych dla przemysłu. Zakres prac obejmuje:

●  etap badań i wdrożeń laboratoryjnych,

●  projekt koncepcyjny technologii oraz przyszłej infrastruktury, w tym aparatury, maszyn, urządzeń etc.,

●  analizę przed-inwestycyjną, biznes plan

●  uzgodnienia na szczeblu administracyjnym dokumentacji dotyczącej decyzji środowiskowej, opracowanie operatu środowiskowego lub stosownych aneksów do pozwolenia zintegrowanego

●  przygotowanie dokumentacji koncepcji architektonicznej, planu zagospodarowania przestrzennego/urbanistycznego, wraz z charakterystyką wszelkich elementów zabudowy, uzgodnienia na szczeblu administracyjnym w zakresie Warunków Zabudowy, Zagospodarowania Terenu

●  uzyskanie Pozwolenia na Budowę, koordynacja działań i współpracy z administracją lokalną

●●●  wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawczego, technologicznego, kompletnego z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i obowiązujących przepisów, w zakres czego wchodzi: 

●  projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny

●  projekt konstrukcji nośnych, wsporczych w tym podestów, schodów, drabin, przejść dla personelu etc

●  projekt instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania w tym węzłów cieplnych c.o. i c.w.u , wentylacji wraz z automatyką sterowania, instalacji odgromowej oraz instalacji powiązanych

●  projekt instalacji przeciwpożarowych / gaśniczych, instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalacji DSO, uzgodnienia z rzeczoznawcą w zakresie przyjętych rozwiązań ochrony przeciwpożarowej

●  projekt dróg, parkingów i placów wewnętrznych, ogrodzeń i ukształtowania terenu i zieleni 

●  projekt procesowy w zakresie technologii, wraz ze skorelowanym wykazem przyjętych rozwiązań

●  projekt mechaniczny rurociągów technologicznych, aparatów, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, maszyn, armatury oraz wszelkich innych urządzeń, według uzgodnień z Zamawiającym, wraz ze stosownymi obliczeniami mechanicznymi

●  projekt AKPiA, w tym projekty automatyzacji procesu technologicznego z uwzględnieniem specyfiki pracy poszczególnych urządzeń

●  kosztorysy, w tym zestawienia zbiorcze, założenia realizacyjne, harmonogramy, koszty szacunkowe, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót

●  akcje i zapytania ofertowe, przetargi, ustalanie wymagań jakościowych, technicznych, materiałowych w zakresie przyjętych rozwiązań i urządzeń, uzgodnienia z Dostawcami,

●  opracowanie dokumentacji maszyn i urządzeń, w tym Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Analizy Zagrożeń w tym do stref wybuchowych,

●  nadzory autorskie oraz inwestorskie 

Projektujemy przy użyciu oprogramowania graficznego, dzięki czemu rysunki opracowywane są w wersji dwu- i trójwymiarowej. Wszechstronne i uniwersalne narzędzie rysunkowe umożliwia nam również wykonywanie projektów wykraczających poza tematykę naszej branży.

Obliczenia mechaniczne aparatów, zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów przeprowadzamy przy użyciu oprogramowania VVD, akredytowanego przez większość Jednostek Notyfikowanych we Wspólnocie Europejskiej, w tym Urząd Dozoru Technicznego oraz zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi, m.in. PN-EN 13445 i PN-EN 13480.

Wykonujemy projekty oraz komplety dokumentacji do urządzeń ciśnieniowych, podlegających kontroli i certyfikacji Jednostek Notyfikowanych zgodnie z Dyrektywami 97/23/WE, 98/37/WE, 2006/42/WE oraz odpowiednimi Rozporządzeniami MG.